پرده زبرا FLO-17

شناسه: FLO-17
قیمت: 317,000 تومان

ابعاد پرده

ابعاد زير 1/5 متر مربع همان 1/5 متر مربع محاسبه می شود.
عرض کمتر از 0/25 متر قابل پذيرش نيست. برای عرض های بيشتر از 3 متر دو تکه می شود.
ارتفاع کمتر از 0/25 متر قابل پذيرش نيست.
قیمت نهایی در ابعاد مورد نظر :
+
جنس جنس ترک
سوال درباره این محصول